4499

Authentic Takara Tomy Beyblade X Series.

Takara Tomy Beyblade X Starter Set - BX-02 Hells Scythe

Launcher is included!

Takara Tomy Beyblade X Starter Set - BX-02 Hells Scythe
4499

You may also like